Plagiatpolitik

 

Sanktioner ved snyd og/eller plagiat.

Det er faglærer og faglærer alene der kan vurdere, hvorvidt der i forbindelse med et elevprodukt er tale om snyd eller plagiat. Hvis faglærer vurderer, at der er tale om snyd eller plagiat i et omfang så opgaven ikke kan evalueres, betragtes opgaven som værende plagiat.

Hvis væsentlige dele af en aflevering er afskrift eller direkte omskrivning af materiale uden kildeangivelse, betragtes det som snyd eller plagiat. Eleven kan ved mistanke om snyd eller plagiat indkaldes til en samtale med klassens uddannelseschef med henblik på oplysning af sagen. Ved fortsat snyd vil den pågældende elev få en skriftlig advarsel, er eleven under 18 år orienteres værgen ligeledes via e-boks.

Opgaver som er snyd eller plagiat, tildeles karakteren –3. Snyder eller plagierer eleven i gentagne tilfælde, kan eleven blive henvist til at aflægge prøve i alle fag det pågældende skoleår eller i særligt graverende tilfælde (som f.eks. eksamenslignende forhold) blive bortvist.

Faglærer noterer opgaven som plagiat i noten i Lectio.

Se i øvrigt skolens studie- ordensregler punkt 3.