Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Tre piger laver gruppearbejde med små, hvide sedler

Værdiregelsæt og antimobbestrategi for Nykøbing Katedralskole

Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Danmark skal, ifølge Lov om ænding af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen, udarbejde en
antimobbestrategi, som målretter uddannelsesinstitutionens arbejde mod mobning.

DCUM opfordrer til, at alle med tilknytning til uddannelsesinstitutionen inddrages i processen, så værdiregelsættet og antimobbestrategien bliver et fælles projekt for hele uddannelsesinstitutionen.
En effektiv antimobbestrategi tager sit afsæt i og spiller aktivt sammen med et stærkt,
veldefineret og forankret værdiregelsæt. Værdiregelsættet og antimobbestrategien
hænger derfor uløseligt sammen.


Værdiregelsættet
Et værdiregelsæt sætter ord på uddannelsesinstitutionens kerneværdier for god blandt ledelse, personale og elever. Kerneværdierne beskriver, hvordan uddannelsesinstitutionen aktivt arbejder med at sikre et godt undervisningsmiljø, med fokus elevernes trivsel og læring. Værdiregelsættet kan med fordel implementeres bredt, gælder for alle afdelinger og uddannelseslinjer på uddannelsesinstitutionen.


Antimobbestrategien
En antimobbestrategi giver fælles retningslinjer for arbejdet mod mobning ved at beskrive, hvordan uddannelsesinstitutionen vil forebygge og håndtere mobning i praksis.

 

Værdiregelsæt

Vedtaget den 21.09.2017.
Revideres den 21.09.2020.


Vision

På Nykøbing Katedralskole lægger vi vægt på, at vores elever og medarbejdere
bidrager til at fastholde en skolekultur, der bygger på tillid, tolerance, gensidig respekt
og en god omgangstone. Vi vil bevare den imødekommende og gode stemning på
skolen, hvor der er tid og rum til både fællesskabet og til at være forskellige.


Kerneværdier


1: Gensidig respekt

Man møder hinanden med åbenhed og er imødekommende.
Vi vil fremme, at alle føler sig set og hørt og dermed føler sig godt tilpas således at man
glæder sig til at møde i skole hver dag.

I praksis:

 • Ledelse: Skal møde ansatte og elever med respekt. Det er ledelsen der har det
  overordnet ansvar for skolen og det er ledelsen der i sidste instans
  udstikker rammerne på skolen.
 • Personale: Skal møde elever, ledelse, samt andre ansatte med respekt, under den
  forudsætning, at det ift. eleverne er lærerens ansvar at gennemføre
  undervisningen og at læreren dermed udstikker rammerne for
  undervisning.
 • Elever: Skal møde ledelse, samt ansatte med respekt, og være bevidste om, at
  ledelsen og personalet har ansvaret for skolen. Derudover skal eleverne
  behandle andre elever med respekt.
 • Forældre: Skal møde ledelse, personale, samt elever med respekt.

2: Tale positivt til hinanden

Alle på Katedralskolen skal fremme en god omgangstone.

Elever og ansatte på skolen skal omtale hinanden positivt. Hvis man har noget at sige om en anden person, som ikke er positivt, skal man under de rette forhold fortælle det til vedkommende på en konstruktiv måde.
Vi skal fremme end positiv omtale af hinanden.

I praksis:

 • Ledelse: Skal sikre en god og konstruktiv kommunikation med personalet, samt elever. Ledelsen skal dermed være et forbillede for personalet ift. til sprogbrug.
  Hvis man har noget at sige om en anden person, som ikke er positivt, skal man under de rette forhold fortælle det til vedkommende på en konstruktiv måde.
 • Personale: Skal sikre en god og konstruktiv kommunikation med ledelse, personale, samt elever. Personalet skal dermed være et forbillede for eleverne ift. til sprogbrug.
  Personale skal omtale andre positivt. Hvis man har noget at sige om en anden person, som ikke er positivt, skal man under de rette forhold fortælle det til vedkommende på en konstruktiv måde.
 • Elever: Skal sikre en god og konstruktiv kommunikation med ledelse, personalet, samt andre elever.
  Eleverne skal omtale andre positivt. Hvis man har noget at sige om en anden person, som ikke er positivt, skal man under de rette forhold fortælle det til vedkommende på en konstruktiv måde.
 • Forældre: Skal sikre en god og konstruktiv kommunikation med ledelse, personalet, samt andre elever. Forældre skal dermed være et forbillede for deres børn/unge ift. til sprogbrug.
  Forældre skal omtale andre positivt. Hvis man har noget at sige om en anden person, som ikke er positivt, skal man under de rette forhold fortælle det til vedkommende på en konstruktiv måde.

 

3: Skrive positivt om hinanden

Som udgangspunkt er skriftsprog en svær størrelse, dels pga at modtagerne ikke kan se afsenderens artikulation, dels fordi skriftsprog ofte opfattes som negativt, med mindre, at afsenderen er tydelig positiv.

I praksis:

 • Ledelse: Skal sikre, at der ikke er nogle personer med tilknytning til skolen, der skriver negativt om eller på anden måde udstiller andre personer med tilknytning til skolen.
 • Personale: Skal sikre, at der ikke er nogle kolleger eller elever, der skriver negativt om andre.
 • Elever: Elever er forpligtiget til at henvende sig til lærere eller ledelse, hvis de er vidende om, at nogle elever skriver negativt om, eller på anden vis udstiller andre elever.
 • Forældre: Skal sikre, at deres børn/unge ikke skriver negativt om eller på anden vis udstiller andre elever på eksempelvis de sociale medier.

 

4: Fællesskab

Alle skal føle sig som en del af store og små fællesskaber.
Alle skal fremme at enkelte personer ikke føler sig ensomme.

I praksis:

 • Ledelse: Skal sikre at personalet og elever føler sig som en del af fællesskabet.
  Herunder skabe betingelser for at det enkelte personale, samt elever,
  indgår i et fællesskab.
 • Personale: Skal sikre at personalet og elever føler sig som en del af fællesskabet.
  Herunder skabe muligheder og sikre betingelser for at det enkelte
  personale, samt elever, indgår i et fællesskab.
 • Elever: at alle elever føler sig som en del af fællesskabet. Herunder skabe
  muligheder og betingelser for at den enkelte elev, indgår i et fællesskab.
 • Forældre: Opmuntre sine børn/unge til at tage ansvar for at alle elever indgår i et
  fællesskab.


Overholdelse og forankring


Hvordan sikrer vi, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på skolen?


I praksis:

 1. værdiregelsættet er synligt, og derved nemt tilgængeligt på skolen hjemmeside.
 2. det i hovedtræk bliver offentliggjort på en samling.
 3. det ligger som et link, når man modtager sit optagelsesbrev.
 4. det bliver præsenteret for elevrådet.
 5. det bliver præsenteret på et personalemøde.


Hvordan sikrer vi ejerskab omkring værdiregelsættet blandt alle på skolen?

Vi afholder årlige Elevtilfredshedsundersøgelser efter skabelonen for Elev-trivselsundersøgelsen fra UVM. Vi afholder lovpligtige Medarbejdertilfredshedsundersøgelser jvnf lov for Arbejdsmiljø.


Hvad gør vi, hvis værdiregelsættet ikke overholdes?

Hvis værdiregelsættet overtrædes, vil skolens ledelse:

I forhold til elever:

 1. Sanktionere eleven der overtræder værdiregelsættet, med en advarsel.
 2. Anden gang med bortvisning i to dage.
 3. tredje gang vil eleven blive meldt ud af skolen.

I forhold til personaler: Se skolens personalepolitik.

Formål

Katedralskolen vil gerne sikre sig at alle såvel elever som ansatte trives og er glade for at møde på skolen hver dag.


Målsætninger


At alle:

 1. har en god skoledag
 2. føler sig respekteret
 3. føler sig værdsat
 4. føler sig som en del af fællesskabet
 5. bidrager til de ovenstående 4 målsætninger

 

Begreber


Hvordan definerer skolen…

Mobning? At elever taler nedsættende til eller har nedsættende attitude for andre elever og ansatte.

Digital mobning? At elever skriver nedsættende til eller udstiller andre personer med tilknytning til skolen.

Forebyggelse


Hvad vil vi gøre for at forebygge mobning på skolen?

 • Ledelse: Vil præsentere værdiregelsættet for elevråd, elever, samt personalet på skolen. Dertil vil skolens ledelse sanktionere, hvis værdiregelsættet bliver overtrådt således at alle føler sig trygge.
 • Personale: Skrider ind hvis de er vidende om mobning, eller forelægger det for ledelsen.
 • Elever: Skrider ind hvis de er vidende om mobning, eller forelægger det for lærere eller ledelse.
 • Forældre: Skrider ind hvis de er vidende om mobning.


Hvad vil vi gøre for at forebygge digital mobning på skolen?

 • Ledelse: Ledelsen har aftalt med den lokale SSP-betjent, at han ved en samling hvert efterår, vil berette om straffelovens § 264d (facebook, snapchat, billeder) hvor man uretmæssigt lægger noget op og kan straffes for det med bøde eller op til 6 mdr. fængsel.
  Ledelsen lægger sin antimobbestrategi på hjemmesiden.
  Ledelsen italesætter værdiregelsættet.
 • Personale: Personalet vil i forbindelse med introduktionen af de nye klasser gennemgå klasserumskultur, samt studie-ordensreglerne. Herunder værdiregelsættet.
 • Elever: Skal minde hinanden om; at det ikke er ok at skrive negativt om eller udstille andre personer på de sociale medier.
 • Forældre: Skal drøfte med deres børn/unge om deres adfærd på de sociale medier


Indgriben og genoprettelse


Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mobning eller digital mobning?

 • Ledelse: Vi indkalder offeret og mobberen, hver for sig til en samtale. Mobberen får en advarsel, samt besked om at hvis det gentager sig, vil eleven blive meldt ud af skolen.

  I forhold til elever:
  1. Sanktionere eleven der overtræder værdiregelsættet, med en advarsel.
  2. Anden gang med bortvisning i to dage.
  3. Tredje gang vil eleven blive meldt ud af skolen.

  I forhold til personale: se Personalepolitikken
 • Personale: Hvis der foregår drilleri grænsende til mobning, vil læreren tage en samtale med den på gældende elev, og redegør for skolens værdiregelsæt.
  Hvis det drejer sig om digital mobning, har personalet pligt til at underrette ledelsen, som derefter vil overtage det videre forløb.
 • Elever: Skal minde hinanden om, at man skal tale pænt til hinanden. Skal minde hinanden om, at det ikke er ok at skrive, negativt om eller udstille andre personer på de sociale medier.


Hvem involverer vi, hvis vi oplever mobning eller digital mobning?

Hvis eleven er under 18 år, skal forældrene involveres.
Ved overtrædelse af straffelovens § 264d, vil politiet blive involveret.

 

Overholdelse og forankring


Hvordan kan ledelsen aktivt arbejde med at bekæmpe mobning og digital

mobning?

Ledelsen vil fremlægge værdiregelsættet, samt antimobbestrategien for alle på skolen.


Hvordan sikrer vi, at antimobbestrategien er synlig og kendt af alle på skolen?

 1. Antimobbestrategien vil være synlig på hjemmeside.
 2. Den vil blive italesat ved en samling.
 3. Den vil minutiøst blive gennemgået med elevrådet og elevrådet deltager i de jævnlige revisioner af strategien.
Fem unge hygger i sofa med deres computere i fællesarealet

Studie- og ordensregler

Ca. 800 mennesker har deres daglige gang på Nykøbing Katedralskole. Det er derfor nødvendigt at alle opfører sig ordentligt og viser hensyn over for andre. 

Elever på vej ind på skolen

Om skolen

Med  langt over 500 år på bagen, danner Nykøbing Katedralskole i dag rammerne for mere end 650 elever.

Alle vores elever som kaster deres huer op i luften

Uddannelser

På Nykøbing Katedralskole tilbyder vi uddannelserne STX og HF. Bliv klogere på uddannelserne og dine muligheder efterfølgende her.

Skilt hvorpå der står Nykøbing Katedralskole STX og HF. I baggrunden skolens bygninger.

Lovpligtige oplysninger

Vi har samlet forskellig lovpligtig information og oplysninger i forhold til Nykøbing Katedralskole.

High fives blandt elever