Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Elever til undervisning i klassen

Fællesskab og læringsmiljø på Katedralskolen

På Nykøbing Katedralskole indgår du i mange forskellige slags fællesskaber.

Der er det nære fællesskab med klassen, det større fællesskab på tværs af valghold og andre klasser og endelig det helt store fællesskab med hele Katedralskolen – med alle ansatte og elever.

Fælles for alle fællesskaber gælder, at de er baseret på gensidig respekt, god opførsel, loyalitet og overholdelse af skolens fælles regler. Og i fællesskab samarbejder vi om at skabe en god skole.

På Katedralskolen fylder undervisningsfællesskabet langt størstedelen af dagen, og det skal det, fordi læring er vejen til din fremtid. På Katedralskolen er udgangspunktet at trivsel og læring hænger sammen, hvis du trives og har det godt, så er udgangspunktet for læring allerbedst. Derfor har alle klasser et team omkring sig, teamet består af to lærere, som du har i den daglige undervisning og det er også dem, der afholder klassens time, underviser i LR-moduler og afholder studiesamtaler med dig og dine klassekammerater.

Det er vigtigt, at vi alle har et fælles udgangspunkt for en god dialog på skolen; både indbyrdes mellem elever, mellem elever og lærere og med ledelsen. Derfor har vi også en forventningsafstemning, som skal være klar og tydelig, når skoleåret starter.

Den gode elev

 • Møder forberedt og deltager engageret og aktivt i undervisningen og kommer med gode og konstruktive bidrag til klassedialogen.
 • Møder gymnasiet med nysgerrighed
 • Er med til at gøre undervisningsmiljøet positivt og frugtbart.
 • Er modig og tør begå fejl
 • Tager ansvar og er en del af skolens fællesskab
 • Er en god klassekammerat, som bidrager positivt til klassefællesskabet og klassesammenholdet.
 • Overholder fælles aftaler (i klassen og med faglærer).
 • Indgår konstruktivt i evaluering af undervisningen.
 • Afleverer sine opgaver til tiden. Varsler faglærer i god tid, hvis der opstår forsinkelse med aflevering.
 • Overholder skolens studie- og ordensregler.
 • Holder sig informeret på Teams og Lectio.
  Tager ansvar og er en del af skolens fællesskab

Den gode lærer

 • Møder eleverne og undervisningen med engagement.
 • Har et undervisningsmiljø der er præget af demokrati og medindflydelse
 • Er med til at gøre undervisningsmiljøet positivt og frugtbart.
 • Er opmærksom på de krav der stilles til den moderne klasserumsleder
 • Overholder fælles aftaler
 • Indgår konstruktivt i evaluering af sin undervisning.
 • Returnerer opgaver efter skolens retningslinjer, og orienterer eleverne, hvis der opstår forsinkelse.
 • Holder sig orienteret på Teams og Lectio om informationer der har relevans for undervisningen.

Om lektier og opgaverespons

 • Dag-til-dag-lektier lægges i Lectio senest kl. 15:30 dagen før. Lektier til mandag skriver i Lectio senest fredag kl. 15:30. Det samme gælder lektier til ferie, hvor lektien skal skrives ind senest kl 15:30 den skoledag ferien starter.
 • Opgaver udleveres til eleverne i rimelig tid før afleveringsfristen (ferie tæller ikke med). Rettidigt afleverede opgaver returneres med krav om formativ feedback senest 15 skoledage efter aflevering. Og helst før næste opgave udleveres.
 • I de perioder, hvor STX-eleverne skriver DHO, SRO, SRP og HF-eleverne skriver mini-SSO og SSO skal faglærere tage hensyn til elevernes arbejdsbelastning i planlægningen af elevernes skriftlige arbejde.

NB: fristerne kan altid justeres efter gensidig aftale mellem lærer og elev.

Alle vores elever som kaster deres huer op i luften

Uddannelser

På Nykøbing Katedralskole tilbyder vi uddannelserne STX og HF. Bliv klogere på uddannelserne og dine muligheder efterfølgende her.

Elev som snakker med sine kammerater til idrætsundervisningen