Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Fem unge hygger i sofa med deres computere i fællesarealet

Studie- og ordensregler

På Nykøbing Katedralskole gælder nedenstående studie- og ordensregler.

Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Studie- og ordensreglernes formål er at understøtte gymnasieuddannelsens overordnede formål som er udvikling af elevernes almendannelse, viden og kompetencer.

Det betyder at reglerne:

  • Hviler på skolens visioner, værdigrundlag og målsætninger
  • Er rammen om et positivt og studiefremmende læringsmiljø
  • Stiller krav til den enkelte elevs ansvarlighed og samspillet med andre elever og skolens ansatte

Reglerne dækker ikke nødvendigvis over enhver situation, så derfor er det nødvendigt at alle også kender samfundets almindelige regler for ordentlig opførsel og overholder dem.

Ca. 800 mennesker har deres daglige gang på Nykøbing Katedralskole. Det er derfor nødvendigt at alle opfører sig ordentligt og viser hensyn over for andre. Kort sagt: påtager sig og udviser ansvar!

Alle elever og ansatte på Nykøbing Katedralskole er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt (bl.a. her på skolens hjemmeside).

 

1. Studieregler

På Nykøbing Katedralskole gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

Almindelige normer som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse:


a) Mødepligt: Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder på ekskursioner, studieture m.v.

b) Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen, herunder i selvstændigt arbejde, gruppearbejde og virtuel undervisning. 

I virtuel undervisning skal eleverne have deres mikrofon og kamera tændt, undervisningen skal modtages ved et bord (ikke i sengen) og iført almindelig påklædning som ved fysisk fremmøde på skolen. Hvis eleven ikke følger kravene, vil eleven kunne anses som fraværende. Virtuel undervisning er en aktivitet forbeholdt klassen, og er ikke en offentlig aktivitet.

c) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

d) Eleverne skal deltage i terminsprøver, årsprøver, interne prøver og lignende.
Udeblivelse fra prøver, eksaminer og eksamenslignende projektperioder medfører krav om lægeerklæring. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringen.

e) Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse.


Særlige normer om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse:


Nykøbing Katedralskole kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Nykøbing Katedralskole kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom.
Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringen.

 

2. Ordensregler

Elever på Nykøbing Katedralskole skal altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og skolens ansatte. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Nykøbing Katedralskole gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

Almindelige normer som eleverne er underlagt for orden og samvær i forbindelse med undervisningen

a) For alle elever gælder det, at mobiltelefoner og computere skal anvendes efter lærerens anvisninger. Læreren kan således bede eleverne om at lukke/slukke mobiler og computere.

b) Elever i 1g og 1hf skal opbevare mobiltelefoner i de skabene i timerne medmindre disse anvendes i undervisningen.

c) Mobiltelefoner skal være slukkede i timerne med mindre de anvendes i undervisningen.

d) Det er elevens eget ansvar at sørge for hjælpemidler og elektronisk udstyr til eksamen. Computeren skal være funktionsdygtig og Uni-Login skal være opdateret.

e) Eleverne skal bruge institutionens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

f) Elevernes påklædning i dagligdagen må ikke være anstødelig og/eller krænkende.

g) Forstyrrende adfærd i undervisningstiden kan medføre advarsler og sanktioner.

h) Eleverne skal bruge institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke, herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning.

i) Det er ikke tilladt at spise og drikke i timerne (bortset fra vand)

j) Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikke i faglokaler og laboratorier

k) Cykler skal parkeres i cykelstativerne ved de to hovedindgange.

l) Kantinens service skal efter brug placeres på oprydningsbordene.


Særlige normer for orden og samvær i forbindelse med undervisningen og uden for institutionen:

a) Skolen accepterer ikke mobning i nogen form. Se skolens Anti-mobbestrategi.

b) Voldelig og truende adfærd medfører øjeblikkelig bortvisning.

c) Rygning samt brug af snus, tyggetobak og skrå er ikke tilladt på skolens område.

d) Besiddelse og indtagelse af alkohol og andre rusmidler er ikke tilladt. Skolen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.
Ved skolefester og lign. kan der dispenseres fra alkoholforbuddet.

e) Lyd- og billedoptagelser samt deling heraf er ikke tilladt uden den optagedes tydelige tilladelse.

f) En elevs mobiltelefon eller lignende kommunikationsmiddel kan tilbageholdes i normalt op til et døgn, når det er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet

g) Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende er ikke tilladt.

h) Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever er i strid med uddannelsesformålene.

i) Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, på ekskursioner og studieture, såfremt hvis adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Nykøbing Katedralskole.

 

3. Procedure for institutionens indgriben overfor elevers overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan medføre en pædagogisk tilrettevisning, skriftlig advarsel, sanktion (se punkt 4) og i grove tilfælde øjeblikkelig bortvisning fra skolen.

En sanktion kan gøres betinget af at eleven overholder indgåede aftaler om fremmøde, aflevering af skriftlige opgaver, undladelse af snyd og adfærd generelt.

Se skolens fastholdelsesstrategi og fraværsprocedure på hjemmesiden.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

 

4. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af Nykøbing Katedralskoles studie- og ordensregler vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt såfremt tilrettevisninger, individuelle aftaler og advarsler ikke følges:

a) Personlig samtale med studievejleder og/eller ledelse

b) Betinget sanktion: indgåelse af individuel aftale om fremmøde, aflevering af skriftlige opgaver eller adfærd

c) Forældresamtaler for elever under 18 år

d) For elever over 18 år kan SU fratages indtil eleven igen er studieaktiv

e) Samtaler med deltagelse af UU-vejleder mhp overflytning til anden uddannelse eller job

f) Ekstraordinær eksamen/prøve i et eller flere fag

g) Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

h) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Elevens fravær under udelukkelsen registreres som fravær.

i) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter

j) Udmeldelse

Eleven har efter bekendtgørelse af forvaltningslovens af 9. oktober 2002 mulighed for at indsende klage over afgørelsen. Klagen skal være personlig og begrundet.
Klagen indsendes på mail til skolens rektor senest 14 dage efter afgørelsen.
Klagen har ikke opsættende virkning.


5. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Nykøbing Katedralskole registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver.

Elever der deltager i borgerlige ombud eller skolerelaterede aktiviteter har mulighed for at få godskrevet deres fravær, såfremt det ikke er ældre end en måned gammelt.


6. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Nykøbing Katedralskole har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Nykøbing, 2. februar 2022

Rektor

Skilt i forgrunden med STX og HF og i baggrunden Nykøbing Katedralskole

Regler

På denne side har vi samlet vores forskellige regler og retningslinjer, som du skal overholde, under din elevtid på Nykøbing Katedralskole.

Elever på vej ind på skolen

Om skolen

Med  langt over 500 år på bagen, danner Nykøbing Katedralskole i dag rammerne for mere end 650 elever.

Hovedindgangen til Nykøbing Katedralskole

Kontakt os

Har du spørgsmål eller behov for information - så kontakt os.

Idræt udendørs