Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne for Nykøbing Katedralskole er skolens udmøntning af bestemmelserne i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1077 af 13/09/2017).

Studie- og ordensreglernes formål er at understøtte gymnasieuddannelsens overordnede mål, som er udvikling af elevernes almendannelse, viden og kompetencer. Det betyder at reglerne

- hviler på skolens visioner, værdigrundlag og målsætninger

- er rammen om et positivt og studiefremmende læringsmiljø

- stiller krav til den enkelte elevs ansvarlighed og samspillet med andre elever alle ansatte.

De dækker ikke over enhver tænkelig situation, så derfor er det nødvendigt, at alle også kender samfundets almindelige regler for ordentlig opførsel og overholder dem.

Hvis studie- og ordensreglerne ikke overholdes, kan det føre til bortvisning fra skolen, eller udmeldelse.

Ca. 900 mennesker har deres daglige gang på Katedralskolen. Det er derfor nødvendigt at alle opfører sig ordentligt og viser hensyn over for andre; kort sagt: påtager sig - og udviser ansvar.

I praksis medfører dette følgende:

Studie- og ordensregler for Nykøbing Katedralskole

1. Det er din pligt at rydde op efter dig selv. Det er ikke tilladt at spise og drikke i timerne. Mad og drikkevarer er ikke tilladt i faglokaler og laboratorier

2. Du skal medbringe bærbar pc til undervisningen.

3. Skolens fastsætter reglerne for brug af mobiltelefoner og PC i undervisningen.

4. I 1.g og 1.hf skal mobiltelefoner indsamles og opbevares til timen er forbi med mindre de anvendes i undervisningen ligesom elevens PC skal være lukket ned indtil læreren giver lov til at åbne.

5. For øvrige klasser gælder det, at mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningen.

6. Skolens it system herunder computere og netværk er beregnet til undervisningsformål. Du må bruge computerne og netværk til opgaveskrivning, informationssøgning og andet relevant skolearbejde. Kommerciel brug af skolens computere og netværk er forbudt. Som bruger er du ansvarlig for dine handlinger og underlagt dansk lovgivning på området.

7. Det er forbudt at indtage alkohol og andre rusmidler på skolen, ligesom det ikke accepteres, at du er påvirket af alkohol eller andre rusmidler – selvom det er indtaget uden for skolen. Ved skolefester og lign. kan der dispenseres fra alkoholforbuddet.

8. Forstyrrende adfærd i dagligdagen, ved arrangementer, ved prøver og eksamen medfører bortvisning eller udskrivning fra skolen

9. Det vil være en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler at have et forum, der udstiller eller diskuterer skolens elever og ansatte.

10. Hvis du udebliver fra skolens prøver og eksamenslignende aktiviteter kan det medføre bortvisning. Ved sygdom i forbindelse med prøver og eksaminer skal du aflevere en lægeerklæring (som du selv betaler) på skolens kontor.

11. Du må kun parkere din cykel i cykelstativerne ved de to hovedindgange.

12. Kantinens service skal efter brug placeres på oprydningsbordene.

Fravær/mødepligt Alle elever og kursister har mødepligt. God læring kræver at alle er til stede, er forberedte og nærværende. Lærerne angiver lektier i Lectio senest kl. 15.30 dagen før. Før mandag og ferier – senest fredag eller sidste hverdag før kl. 15.30. Skolens administration opgør forsømmelserne løbende, og opgørelse af fravær kan læses i elektronisk form på Lectio via personlig kode. Du er forpligtet til at angive årsag til fravær på Lectio. Hvis dit fravær og mangler at aflevere skriftlige opgaver nærmer sig 10%, så får du en skriftlig advarsel. Hvis dit fravær ikke nedbringes kan det medføre bortvisning fra skolen. Alle skriftlige opgaver skal afleveres til det aftalte tidspunkt. Opgaver, der vurderes som værende plagiat, registreres som ikke afleveret. Høje fraværsprocenter, snyd og afskrift kan føre til bortvisning fra skolen. Ved længerevarende sygdom skal du meddele dette på skolen. Der kan blive krævet lægeerklæring eller anden dokumentation, som du selv skal betale for.

Fritagelse for idræt Du kan fritages for fysisk deltagelse, hvis helbredsmæssige årsager taler for det. Du skal få din egen læge til at udfylde en attest på en særlig blanket, som du får udleveret på skolens kontor. Udgiften til lægeattesten skal du selv betale. Lægeattesten afleveres på kontoret, som laver en kopi til dine idrætslærere. Hvis du fritages permanent for idræt, skal du efter aftale med administrationen følge et andet C niveau fag eller tilsvarende.

Sanktioner Overholdes studie og ordensreglerne ikke, advares du mundtligt eller skriftligt. Sanktioner kan kun iværksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering. Hvis rektor skønner at du ikke er studieaktiv, kan skolen fratage den pågældendes SU indtil du igen vurderes at være studieaktiv. - Rektor kan efter en høring hos dine lærere herunder teamlærerforsamling indstille dig til at aflægge prøve i et eller flere fag det pågældende år. Efter aflæggelse af prøverne kan rektor skønne, at du ikke kan rykkes op til næste klassetrin. Du skal inden afgørelsen have mulighed for at udtale sig i sagen. - Rektor kan efter en høring hos dine lærere herunder teamlærerforsamling undlade at indstille dig til eksamen det pågældende år. Dette betyder at du først kan gå til eksamen, det efterfølgende år. - Rektor kan bortvise dig i op til 10 dage pr. skoleår. - I særligt alvorlige tilfælde kan du bortvises uden forudgående varsel.

Studieture og udvekslinger Under udvekslinger og studieture gælder skolens studie- og ordensregler også pkt. 7 vedrørende alkohol og rusmidler (se ovenfor). Du er på arbejde, og du repræsenterer skolen. Det forventes af dig, at du udviser god opførsel i alle sammenhænge hos værtsfamilier, på hoteller, i byen, i transportmidler osv. – og det er en selvfølge, at du følger turens program. Overtrædelse af disse regler kan føre til hjemsendelse på egen regning.

Klage Du har ret til at klage over rektors afgørelse. Klagen vil normalt ikke have opsættende virkning for sanktionens ikrafttrædelse.

Nykøbing, 15. juni 2017

Kirsten Danving, Rektor