Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for Nykøbing Katedralskole

På Nykøbing Katedralskole gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Studie- og ordensreglernes formål er at understøtte gymnasieuddannelsens overordnede mål, som er udvikling af elevernes almendannelse, viden og kompetencer. Det betyder at reglerne

- hviler på skolens visioner, værdigrundlag og målsætninger

- er rammen om et positivt og studiefremmende læringsmiljø

- stiller krav til den enkelte elevs ansvarlighed og samspillet med andre elever eller ansatte.

De dækker ikke over enhver tænkelig situation, så derfor er det nødvendigt, at alle også kender samfundets almindelige regler for ordentlig opførsel og overholder dem.

Hvis studie- og ordensreglerne ikke overholdes, kan det føre til bortvisning fra skolen, eller udmeldelse.

Ca. 800 mennesker har deres daglige gang på Katedralskolen. Det er derfor nødvendigt at alle opfører sig ordentligt og viser hensyn over for andre; kort sagt: påtager sig - og udviser ansvar.

I praksis medfører dette følgende:


1. Studieregler

På Nykøbing Katedralskole gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

Almindelige normer som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse:

a) Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.

b) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

c) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. pkt. e.

d) Eleverne har skærpet mødepligt til terminsprøver, årsprøver, større skriftlige opgaver herunder SRP-vejledning samt aflevering af SRP-problemformulering (se punkt 4.4) og andre interne prøvelignende aktiviteter. (ved udeblivelse kræves dokumentation)

e) Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

 
2. Ordensregler

Elever på Nykøbing Katedralskole skal altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Nykøbing Katedralskole gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

Almindelige normer som eleverne er underlagt for orden og samvær i forbindelse med undervisningen og uden for institutionen:

a) Eleverne skal udøve samvær og adfærd uden støj, larm og lignende.

b) Eleverne skal bruge institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke, herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning.

c) Cykler skal parkeres i cykelstativerne ved de to hovedindgange.

d) Kantinens service skal efter brug placeres på oprydningsbordene.

e) Det er ikke tilladt at spise og drikke i timerne. Mad og drikkevarer er ikke tilladt i faglokaler og laboratorier.

f) I 1.g og 1.hf skal mobiltelefoner indsamles og opbevares til timen er forbi med mindre de anvendes i undervisningen, ligesom elevens PC skal være lukket ned indtil læreren, giver lov til at åbne.

g) For øvrige klasser gælder det, at mobiltelefoner kan indsamles. Alle mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningen.

h) Forstyrrende adfærd i dagligdagen, ved arrangementer, ved prøver og eksamen medfører bortvisning eller udskrivning fra skolen

i) Det vil være en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler at have et forum, der udstiller eller diskuterer skolens elever og ansatte.

j) Udeblivelse fra skolens prøver og eksamenslignende aktiviteter kan medføre bortvisning. Ved sygdom i forbindelse med prøver og eksaminer skal du aflevere en lægeerklæring (som du selv betaler) på skolens kontor.

k) Fravær/mødepligt Alle elever har mødepligt. God læring kræver at alle er til stede, er forberedte og nærværende. Lærerne angiver lektier i Lectio senest kl. 15.30 dagen før. Før mandag og ferier – senest fredag eller sidste hverdag før kl. 15.30. Skolens administration opgør forsømmelserne løbende, og opgørelse af fravær kan læses i elektronisk form på Lectio via personlig kode. Eleven er forpligtet til at angive årsag til fravær på Lectio.

 
Særlige normer for orden og samvær i forbindelse med undervisningen og uden for institutionen:

a) Elevbeklædning, i det omfang dette er pædagogisk eller sikkerhedsmæssigt begrundet.

b) Mobning må ikke forekomme Jf. skolens ”Antimobbestrategi”

c) Voldelig og truende adfærd tolereres ikke.

d) Rygning, snus, indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler, samt negative virkninger heraf på ordenen og samværet. Nykøbing Katedralskole kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. Ved skolefester og lign. kan der dispenseres for alkoholforbuddet.

e) Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

 

Elevadfærd uden for institutionen

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid herunder adfærd på de sociale medier, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Nykøbing Katedralskole.

 
3. Procedure for institutionens indgriben over for elevers overtrædelse af reglerne

Fravær/mødepligt Hvis dit fravær eller mængden af manglende skriftlige opgaver, nærmer sig et bekymrende niveau, så vil du få en pædagogisk tilrettevisning efterfulgt af en af en skriftlig advarsel. Hvis fraværet fortsætter, kan skolen iværksætte sanktioner se pkt. 4. Alle skriftlige opgaver skal afleveres til det aftalte tidspunkt. Opgaver som er snyd eller plagiat, tildeles karakteren –3. Høje fraværsprocenter, snyd og afskrift kan føre til bortvisning fra skolen. Ved længerevarende sygdom skal du meddele dette på skolen. Der kan blive krævet lægeerklæring eller anden dokumentation, som du selv skal betale for.

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Nykøbing Katedralskole mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

 
4. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af Nykøbing Katedralskoles lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

4) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår – herunder SRP, hvis eleven ikke deltager i vejledermøder og afleverer problemformulering. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

5) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

 
Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Nykøbing Katedralskole beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

1)      Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.

2)      Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

 
Betingede sanktioner

Nykøbing Katedralskole kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Nykøbing katedralskole kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager det skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

 
5. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Nykøbing Katedralskole registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver.

Eleven har mulighed for at kommentere institutionens registreringer, herunder oplyse hvorpå det registrerede fravær beror. Eleven har herunder mulighed for særskilt at oplyse, hvorvidt det registrerede fravær skyldes elevens opfyldelse af forpligtigelser efter lovgivningen, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fravær skyldes deltagelse i elevrådsmøder eller lignende.

 
6. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Nykøbing Katedralskole har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.


Klage: 
Du har ret til at klage over rektors afgørelse. Klagen vil normalt ikke have opsættende virkning for sanktionens ikrafttrædelse.

 

Nykøbing, 10. december 2019

Kirsten Danving, Rektor