Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Lærer og elever tager selfie sammen

Pædagogisk udgangspunkt

Fællesskab og læringsmiljø på Katedralskolen

På Nykøbing Katedralskole indgår du i mange forskellige slags fællesskaber. Der er det nære fællesskab med klassen, det større fællesskab på tværs af valghold og andre klasser og endelig det helt store fællesskab med hele Katedralskolen – med alle ansatte og elever.

Fælles for alle fællesskaber gælder, at de er baseret på gensidig respekt, god opførsel, loyalitet og overholdelse af skolens fælles regler. Og at vi i fællesskab samarbejder om at skabe en god skole.

På Katedralskolen fylder undervisningsfællesskabet langt størstedelen af dagen, og det skal det, fordi læring er vejen til din fremtid. På Katedralskolen er udgangspunktet at trivsel og læring hænger sammen. Vi tror på, at det bedste udgangspunkt for læring det er, når du trives og har det godt. Derfor har alle klasser et team omkring sig, teamet består af to lærere, som du har i den daglige undervisning og det er også dem, der afholder klassens time, underviser i læringsrum og afholder studiesamtaler med dig og dine klassekammerater.

Det er vigtigt, at vi alle har et fælles udgangspunkt for en god dialog på skolen; både indbyrdes mellem elever, mellem elever og lærere og med ledelsen. Derfor afstemmer vi i fællesskab vores forventninger, som skal være klare og tydelige, når skoleåret starter.

Den gode elev
Som elev på Katedralskolen er det vores forventning at du møder verden med nysgerrighed. Samtidig med at du møder forberedt op til undervisningen og deltager engageret og aktivt i de faglige aktiviteter som lærerne planlægger. Det bedste udbytte sikres altid når du og dine klassekammerater kommer med konstruktive bidrag så klassedialogen får et frugtbart udbytte.

På Katedralskolen arbejder vi med begrebet ”den gode elev” - den gode elev kendetegnes ved

 • At være modig og at turde begå fejl
 • At være fagligt aktiv i timerne
 • At tage ansvar og være en del af skolens fællesskab
 • At være en god klassekammerat, som bidrager positivt til klassefællesskabet og klassesammenholdet.
 • At overholde fælles aftaler (i klassen og med faglærer).
 • At indgå konstruktivt i evaluering af undervisningen.
 • At aflevere sine opgaver til tiden, og varsle faglærer i god tid, hvis der opstår forsinkelse.
 • At overholde skolens studie- og ordens regler.
 • At holde sig informeret på Teams og Lectio.
 • At tage ansvar og være en del af skolens fællesskab

Klasseteam  
Omkring alle klasser findes et klasseteam, som består af to lærere. Teamets overordnede opgave er at styrke og udvikle klassens og enkeltelevers læringsmiljø og trivsel, og teamet har både fokus på den enkelte elev og på klassen som helhed. Derudover er teamet bindeled mellem klassens øvrige lærere og ledelsen. Til alle klasser er der samtidig tilknyttet en studievejleder, som bl.a. har fokus på enkeltelever og fravær m.v.

Teamet har bl.a. fokus på netværk og makkerskabsgrupper, den gode klasserumskultur og gode tone, og derfor planlægges og gennemføres såkaldte LR-moduler, hvor eleverne undervises i en bred vifte af emner spændene fra klasserumsmiljø til forskellige samarbejdsøvelser og plagiat.

Det er også klasseteamet der arrangerer forældremødet for de nye klasser og deres forældre, mødet afholdes i efteråret.

Fagene
På Katedralskolen vil du opleve en bred vifte af mange meget forskellige fag fra de kunstneriske fag – humanistiske fag – naturvidenskabelige fag og humanistiske fag f.eks. andet fremmedsprog, og på Katedralskolen tilbyder vi mere end 20 forskellige valgfag til vores elever. Katedralskolen er samtidig den eneste Team-Danmark skole i vores landsdel, hvilket betyder, at du fortsat kan dyrke din sport på eliteniveau, samtidig med at du også går i gymnasiet.

Af navn kender du måske flere af fagene fra din folkeskoletid, men det er vigtigt at understrege, at fagene både i indhold og form er meget forskellige fra det du allerede kender og som du måske tror de er.

Undervisningsformer
På Katedralskolen vil du møde allerede kendte undervisningsformer, men du kommer også til at møde en masse anderledes og nye.

Du vil naturligvis møde klasseundervisning, klassedialog, pararbejde og gruppearbejde, men du vil også arbejde med både kortere og længerevarende projektarbejder og individuelt arbejde. I vores laboratorier vil du prøve at arbejde eksperimentelt og opstille og afprøve forsøg. Men du vil også opleve en masse andre elevaktiverende arbejdsformer, f.eks. vil du i flere fag skulle udarbejde mindmaps, du vil prøve speed-dating, think-pair-share og en masse andet. Måske erd du i flere fag også med til at lave små film eller deltager i feltarbejde f.eks. ved at planlægge voxpop i forbindelse med valg eller foretage kvalitative interviews mv.

I sprogfagene kommer du måske til at deltage i konkurrencer med elever fra andre gymnasier rundt omkring i Danmark eller du vil være med i ”do-debate-klub” el.lign. Og i matematik og naturvidenskab kan du deltage i både Georg Mohr konkurrencer og naturfagsfestival.

Derudover vil du også komme til at arbejde på vores digitale platform.

Evaluering
På Katedralskolen skal undervisningen som udgangspunkt evalueres mindst to gange i løbet af et skoleår. Og undervisningen evalueres altid skriftligt og anonymt.

Når undervisningen skal evalueres er følgende hovedområder altid genstand for evaluering:

 • Evalueringen berører følgende temaer:
 • Klasserumskultur
 • Arbejdsformer
 • Tilrettelæggelsen af undervisningen
 • Elevernes forberedelse og motivation
 • Undervisningens faglige niveau

Når undervisningen er evalueret, skal resultaterne altid drøftes mellem faglærer og klassen.

Nykøbing Katedralskole 2022/MP

Fem unge står foran skilt ved skolen og lægger deres hænder over hinanden

Hvorfor skal du vælge Katedralskolen?

På Nykøbing Katedralskole får du en skole med høj faglighed, et godt studiemiljø med fokus på klasserumskultur og internationale aktiviteter. Vi har også talentprogrammer og frivillige aktiviteter, samt traditionsrige fester.

Fællesfoto af alle skolens personaler

Lærerne

Få sat ansigt på alle vores engagerede lærere, som har den daglige kontakt med eleverne på Nykøbing Katedralskole.

Fem elever sidder på indendørs trætrappe

Mød eleverne

En ting er hvad vi siger om vores skole - men hvad siger nuværende og tidligere elever? Vi har samlet en række udtalelser fra nuværende og tidligere elever. 

Skilt hvorpå der står Nykøbing Katedralskole STX og HF. I baggrunden skolens bygninger.

Lovpligtige oplysninger

Vi har samlet forskellig lovpligtig information og oplysninger i forhold til Nykøbing Katedralskole.

Koncentrerede elever