Spring navigationen over og gå direkte til indhold
To drenge læser i psykologibog

Fastholdelsesstrategi

Formålet med fastholdelsesstrategien på Nykøbing Katedralskole er at sikre, at eleverne arbejder motiveret, opnår gode resultater og at de trives og fastholdes i uddannelsessystemet.

Strategien omfatter tre dele:

 1. Undervisningen
 2. Faglig og personlig støtte
 3. Systematisk opfølgning


1. Undervisningen

 1. Introduktion
  Nykøbing Katedralskole introducerer nye elever efter Mary Fondets Netwerk med det formål at skabe tryghed, gode relationer og et godt undervisningsmiljø.
  Alle nye elever har faste pladser i første semester og en ”skuldermakker” der hjælper med at skabe de bedste rammer for makkeren.
  Alle nye elever er desuden på et ophold på idrætshøjskolen Bosei hvor der arbejdes klassevis med teambuilding.
 2. Afklaringssamtale
  Efter et stykke tid i grundforløbet afholdes en afklaringssamtale med hver enkelt elev om valg af studieretning og fagpakke på baggrund af motivation, evner og fremtidsønsker.
 3. Den enkelte lærer
  Skolen har som fast pædagogisk projekt at arbejde med relationer efter Dorthe Ågårds forskning. Den enkelte lærer er derfor altid opmærksom på, hvis en elev mistrives i klassen og meddeler videre til studievejleder eller den ansvarlige leder.
 4. Klasseteam
  Alle klasser har en klassekoordinator og en klasseassistent som udgør klassens team.
  Klasseteamet er ekstra opmærksomt på den enkelte elev og melder tilbage til den ansvarlige leder eller studievejlederen, hvis en elev synes at mistrives.
  Klasseteamet arbejder med de indledende læringsrum-temaer (udvidet studieteknik) og leder klassemøder hvor klassens samlede trivsel og læringsmiljø tages op til drøftelse.
 5. Undervisning i studieteknik
  Klassens lærere underviser gennem hele forløbet i læringsrum (udvidet studieteknik), som skal give klassen og den enkelte elev redskaber til at få det bedste ud af undervisningen og opnå de bedst mulige resultater til eksamen.
 6. Life skills
  Skolen har etableret en gruppe af lærere der fortrinsvis arbejder med læringsmiljø i klassen, teambuilding og ”life skills”.


2. Faglig og personlig støtte

 1. Screeninger
  Alle nye elever screenes i dansk, engelsk og matematik og henvises til forskellige støtteforanstaltninger i studiecafe, matematikvejledning, læsevejledning eller særlig pædagogisk støtte i udvalgte fag.
 2. Ordblinde elever og langsomme læsere
  Elever der scorer lavt i den indledende screening i dansk bliver individuelt testet af skolens læsevejleder.
  Alle elever har adgang til programmet AppWriter og bliver introduceret til programmet.
 3. Læsevejledning
  Læsevejlederen underviser ordblinde elever samt grupper af elever der er langsomme læsere eller som har kognitive vanskeligheder i forhold til dansk.
 4. Elevdifferentiering
  Ud fra screeninger og årsprøver afholdes der korte niveau-differentierede forløb i dansk, engelsk og matematik på hf.
 5. Faglig støtte i timerne
  Skolen har ansat studentermedhjælpere som efter lærerens anmodning kan støtte den enkelte elev i klassen.
 6. Studiecafe
  Der afholdes studiecafe i matematik tre dage om ugen efter skoletid, hvor der er en faglærer og en studentermedhjælp til stede.
 7. Individuel studiecafe
  Eleverne kan bestille en studentermedhjælper i en ”hultime” eller efter skoletid.
  For elever der er tilknyttet skolens sportsprogram, har været syge eller har brug for specialpædagogisk støtte arrangeres der individuel støtte også fortrinsvis i ”hultimer”.
 8. Skrivecafe
  I perioder hvor eleverne skriver større skriftlige opgaver som fx SSO og SRP tilbydes der støtte til strukturering af opgaven og feedback på det skriftlige arbejde.
 9. Konsultation
  Før karaktergivningen tilbydes alle elever på alle hold en samtale om den faglige indsats i det pågældende fag.
  Klassens team afholder 1-3 årlige studiesamtaler med den enkelte elev om optimering af elevens læringsstrategi i alle fag.
  Forældre til elever under 18 år og elever over 18 år indbydes derudover til en årlig samtale med en eller flere faglærere.
 10. Studievejleder
  Studievejlederne orienterer om studieretninger, studie-ordensregler og hvilke krav og forventninger skolen har til den enkelte elev.
  Hvis en elev har personlige problemer, står skolens studievejledere og coaches til rådighed for en samtale. Studievejledere kan også aktivere netværket omkring den unge så der kan iværksættes en støtte der omfatter både skole og fritid.
  For den 3-årige HF er der tilknyttet en coach med udvidede studievejlederopgaver.
 11. Eksamenstræning
  Før hver eksamenstermin afholdes der gruppevise eksamenstræningskurser for alle elever og særlige kurser for elever der er meget nervøse for eksamen.
 12. Mentorordning
  Elever med behov for specialpædagogisk støtte kan få tildelt en mentor, der støtter eleven personligt og evt. stilladserer det faglige efter behov.
 13. Karrierevejledning
  Vejledning om karriere indgår i alle fag (gymnasiereformen 2017).
  Studievalg Danmark/Sjælland orienterer om de videregående uddannelser og erhvervsuddannelser og afholder individuelle vejledingssamtaler på skolen. Alle elever orienteres om uddannelse og erhverv gennem en årlig uddannelsesmesse og tilbud om studie- eller erhvervspraktik i mindre omfang.


3. Systematisk opfølgning

 1. Statusmøder
  Studievejlederen, klassekoordinatoren og den ansvarlige leder holder møde om de nye klasser omkring 1. september og drøfter udfordringer i klassen eller hos den enkelte elev.
 2. Klassemøder
  Derudover afholder klassens centrale lærere 2 årlige møder hvor klassens læringsmiljø tages op til drøftelse.
 3. Evaluering af undervisningen
  Alle hold evaluerer undervisningen to gange årligt og drøfter efterfølgende evalueringen med den pågældende faglærer. Evalueringerne indgår desuden i lærerens MUS-samtale.
 4. Fravær
  Der føres fravær i alle timer. Studievejlederne gennemgår jævnligt fraværet for hver enkelt elev og indstiller til pædagogisk tilrettevisning, advarsel, (forældre-)samtaler eller sanktion.
  Hvis eleven skal vejledes til anden uddannelse, deltager elevens UU-vejleder i samtalen og sikrer en overlevering til ny uddannelse eller andet.
  Den systematiske opfølgning af fravær fremgår af skolens fraværsprocedure.

 

07-12-2021/LJ

Fem unge hygger i sofa med deres computere i fællesarealet

Studie- og ordensregler

Ca. 800 mennesker har deres daglige gang på Nykøbing Katedralskole. Det er derfor nødvendigt at alle opfører sig ordentligt og viser hensyn over for andre. 

Glade elever til fredagsbar