TOPGYM_9.jpg

Optagelsesprøver på Nykøbing Katedralskole STX og HF

Hvis du er vurderet ”ikke uddannelsesparat” fra grundskolen/10.klasse, kan du få prøvet vurderingen ved en optagelsesprøve
eller en personlig samtale på Katedralskolen. Hvis du mangler en eller flere prøver fra 9./10.klasse skal du til optagelsesprøve.
Optagelsesprøve
Du kommer til prøve i dansk, engelsk, matematik og fysik.
De faglige prøver forløber således:
- Prøverne er mundtlige og skriftlige og varer 30 min.
- Prøverne består af en kombination af dansk-engelsk og en kombination af matematik-fysik
- I dansk-engelsk prøven indgår en samtale om en ulæst tekst. Ansøgeren skal desuden oversætte en kort tekst til engelsk
skriftligt. I matematik-fysik prøven skal ansøgeren bl.a. løse regnestykker på tavlen.
- Til dansk-engelsk prøven gives 30 min. forberedelsestid
- Sværhedsgrad: 9. klasses niveau (dog 10. klasses niveau i fagene dansk, engelsk og matematik for ansøgere til HF)
- I prøverne deltager faglærere på Katedralskolen
Personlig samtale
I løbet af prøven eller ved samtaler med studievejleder eller uddannelsesleder kommer man desuden ind på de personlige
og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre uddannelsen.
Vurdering og afgørelse
Prøvernes resultat og dermed afgørelsen gives mundtligt af skolen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Afgørelsen træffes på baggrund af en helhedsvurdering af de faglige, de sociale og de personlige forudsætninger hos ansøgeren.
Skolens afgørelse er endelig.
1.maj 2015