Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Nykøbing Katedralskole set oppefra

Vedtægter for Nykøbing Katedralskole

Læs vores vedtægter fra 2018.

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål


§1.

Nykøbing Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Guldborgsund Kommune, Region Sjælland og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29546762.


§2.

Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Nykøbing Katedralskoles overgang fra at være en
amtskommunal institution til en selvejende institution, jf. § 14,stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, som ændret ved §64, nr. 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006.


§3.

Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at
udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til
vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.

Stk. 3. Institutionens formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 2 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.


Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning


§4.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2
medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:


1. 6 udefra kommende medlemmer:

 • 1 medlem fra erhvervslivet i Guldborgsund Kommune
 • 1 medlem, der er skoleleder fra Guldborgsund Kommunes skolevæsen (udpeget af og blandt skolelederne)
 • 1 medlem, der udpeges af Professionshøjskolen Sjælland University College
 • 1 medlem, der udpeges af et universitet i Danmark
 • 1 medlem, der udpeges ved selvsupplering
 • 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.


2. 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt
deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket
medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3. 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1 udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5.

Blandt de udefra kommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har
erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

Stk. 2. De udefra kommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.


§ 6.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til
kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 3. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan
genudpegning dog kun finde sted én gang.

Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.


Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar


§ 7.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttende aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

§8.

Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9.

Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens
formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter
bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10.

Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen
ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.


§ 11.

Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af §
42 stk. 3, 2.punkt og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.


Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde


§ 12.

Bestyrelsen vælger blandt de udefra kommende medlemmer, jf. §4, stk. 2, nr. 1, sin formand og
næstformand.

Stk. 2. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede
bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutning optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til
referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt
tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.


§ 13.

Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet
fastsætte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes afinstitutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

 

§ 14.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.
Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

 • retningslinier for formandens og næstformandens rolle
 • retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder
 • retningslinier for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder
 • retningslinier for bestyrelsens opfølgning på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttende aktiviteter på kort og på lang sigt
 • retningslinier for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil
 • bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionens organisation såsom kvalitetssikring,
 • regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.
 • Bestyrelsens pligt til at fastlægge institutionens løn- og personalepolitik
 • Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens
  opgaver
 • Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og
  lignende samt tage stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater, likviditet,
  aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
 • Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes
  underskrivelse
 • Bestyrelsens pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.
 • Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Undervisningsministeriet får den
  information, der er fastsat i gældende lovgivning, for at føre tilsyn med og følge op på
  institutionens udvikling.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse


§ 15.

Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over
for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinier fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttende aktiviteter.

 

Kapitel 6: Tegningsret


§ 16.

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision


§ 17.

Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I
forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.


Kapitel 8: Nedlæggelse


§ 18.

Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.


§ 19.

Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.


Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.


§ 20.

Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med virkning fra 1. januar 2007. Den midlertidige bestyrelse fortsætter indtil en bestyrelse er udpeget i henhold til § 4, stk. 2, for perioden indtil den første ordinære funktionsperiode begynder, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse. Det påhviler
bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1. 2. pkt., nævnte bilag..

 


Vedtaget 2018.

Nykøbing Katedralskoles bygninger set udefra med en statue i forgrunden

Bestyrelsen

Nykøbing Katedralskoles er en selvejende institution med en bestyrelse. Du kan derfor på denne side se informationer, referater og andet med relevans for bestyrelsens arbejde.

Skilt hvorpå der står Nykøbing Katedralskole STX og HF. I baggrunden skolens bygninger.

Lovpligtige oplysninger

Vi har samlet forskellig lovpligtig information og oplysninger i forhold til Nykøbing Katedralskole.

Skilt i forgrunden med STX og HF og i baggrunden Nykøbing Katedralskole

Regler

På denne side har vi samlet vores forskellige regler og retningslinjer, som du skal overholde, under din elevtid på Nykøbing Katedralskole.

Elever laver dramaøvelser udendørs

Strategi og handleplan

Få et indblik i Nykøbing Katedralskoles strategi og punkterne i vores handleplan.

Elever som har kampånd foran vores pylon