Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Nykøbing Katedralskoles bygninger set fra boldbanerne

Censorbrev til dig som SRP-censor

Først velkommen som SRP-censor på Nykøbing Katedralskole sommeren 2021.

Du finder opgaverne i Netprøver.dk, og du kan finde mere information herom på www.Netproever.dk.

Censor tager kontakt telefonisk

SRP-eksamen ligger fordelt over hele eksamensperioden, og du skal i din egenskab af censor kontakte eksaminator senest en uge før eksamen, for kort at drøfte opgavens styrker og svagheder. Derudover afdækkes konkrete faglige spørgsmål eller overvejelser over faglig metode og fokuspunkter i øvrigt, som ønskes uddybet ved den enkelte opgavebesvarelse. Da eksaminationen er kort, er det vigtigt, at der er tale om et begrænset antal spørgsmål fra censor og eksaminator. Som vejledningen til SRP tydeligt angiver, er der ikke tale om hverken votering eller egentlig forcensur af det skriftlige produkt. UVM har præciseret at samtalen skal foregå telefonisk, samt understreget at der ikke må refereres fra samtalen mellem eksaminator og censor inden den mundtlige eksamen.

Omstændighederne 2021

Eleverne har udarbejdet deres studieretningsprojekt i perioden fra den 11. marts til den 24. marts 2021. I denne periode har skolen være lukket som følge af regeringens anvisninger. Eleverne har således skrevet opgaven i en ekstraordinær situation, og under særlige omstændigheder, der ikke skal komme eleverne til skade. Dette gælder såvel den skriftlige opgave som til den mundtlige eksamination.

Videnskabsteori

På Nykøbing Katedralskole har eleverne arbejdet med videnskabsteori på baggrund af den videnskabelige basismodel udarbejdet af Esben Nederskov og Caroline Schaffalitzky de Muckadell. For at kunne forholde sig loyalt til elevernes arbejde med videnskabsteori henviser vi til at man bliver bekendt med modellen som man kan læse og se forklaret her.

Den mundtlige eksamination

Elevens mundtlige præsentation har en varighed på op til 10 minutter, herefter udformer eksaminationen sig som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt. I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse. Den samlede varighed er 30 minutter. Som vejledningen til SRP skriver, er det vigtigt at der under eksaminationen er plads til begge fag.

Opstår der uenighed om karakteren, så vær opmærksom på ”bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse”, hvor der står:

§ 14. Stk. 2.
”Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter”.

Eksaminator og censor skal således ved uenighed selv foretage den gennemsnitlige udregning af karakteren.

Opstår der mistanke om muligt snyd, så husk at eksaminationen skal gennemføres, det er først efterfølgende at der kan rejses mistanke om snyd, hvorefter skabelon udfyldes og skolens rektor orienteres.

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os, alternativt henvises til FAQ på emu.dk.

Med venlig hilsen
Mette Pryds
Uddannelseschef

Lyserøde japanske kirsebær i blomst i forgrunden for Nykøbing Katedralskole

Information til dig som censor

Velkommen som censor på Nykøbing Katedralskole. Vi har samlet en række oplysninger til dig, så du får et overblik over eksamen, forplejning, overnatningsmuligheder mv.

Studenter til studenterfest