2018 Historievinder.png

Førstepræmievinder i historiekonkurrencen 2017/2018

Søn­dag den 11/3-2018 blev vin­der­ne af histo­rie­kon­kur­ren­cen 2018 offent­lig­gjort. Her brin­ger vi dom­me­res begrun­del­ser for pris­ud­de­ling:

Num­mer 1: ”Her­fra min ver­den går” af Jakob Johan­nes Heyn, Nykø­bing Kated­ralsko­le

Thor­kild Kjær­gaard over­ræk­ker 1. præ­mi­en til Jakob Johan­nes Heyns fra Nykø­bing Kated­ralsko­le.

Jakob Johan­nes Heyns beret­ning om sin fami­lie stræk­ker sig fra 1659 til 2017. Den begyn­der ved hans 7 x tipol­de­mo­ders grav på Møn en kold decem­ber­dag 1659 og slut­ter med for­fat­te­ren selv ved arbejds­bor­det decem­ber 2017, 358 år sene­re. I mel­lem­ti­den er vi gen­nem en ræk­ke nedslag i mere end 350 års fami­lie­hi­sto­rie ble­vet præ­sen­te­ret for det forun­der­li­ge sam­spil mel­lem skæb­ne og til­fæl­dig­hed, mel­lem sam­fund og indi­vid, som bærer slæg­ten – i det­te til­fæl­de en Øster­sø-slægt med cen­trum på de dan­ske syd­hav­sø­er, men med udlø­be­re til Sve­ri­ge, Nordtys­kland og Hol­sten – hen over tidens oprør­te hav.

Vi er ikke i tvivl om, at den­ne besva­rel­se, der – for­u­den over­blik og histo­risk fore­stil­lings- og frem­stil­lings­ev­ne – også demon­stre­rer for­bløf­fen­de kend­skab til såvel den histo­ri­ske fag­lit­te­ra­tur som til, hvad der fin­des i arki­ver­ne, fortje­ner at bli­ve beløn­net med før­ste­pri­sen i Gym­na­si­er­nes histo­rie­kon­kur­ren­ce 2017/2018.

Kilde: Historielærer.dk
Foto: Las­se Taa­gaard Jen­sen